Serbske ludowe spěwy

Ha stoj ta lipa we tom dole

2. Wóna se chwjejo tam a how,
źož ten wětśik na nju stoj.

3. Luby ten jěźo na wójnu,
lubka ta śěžce zdychujo.

4. »Gaž budu nalěto rože kwisć,
budu ja zasej domoj pśiś.«

5. Běšo to jaden nalětny źeń,
źowćo to gumnje ryjašo.

6. Źowćo to gumnje ryjašo,
za swójim lubym glědašo.

7. Mimo tam rejtaŕ rejtował
na swójom kóniku na brunem.

8. Cerwjeny mantel se zawobali,
až jogo źowćo jog’ spóznaś njedej.

9. »Pomagaj Bog śi, ty rědne źowćo,
co tudy źěłaš we gumnje?

10. Zběraš ty tudy jabłuškow,
stergaš ty tudy kwětaškow?«

11. »Njezběram žednych jabłuškow,
njestergam žednych kwětaškow.

12. Glědam ja zdala za lubym,
až se wón niźi njepóra.

13. Źinsa jo rowno sedym lět,
ako mój luby jo na wójnu jěł.

14. Wón jo mě zlubił zasej pśiś,
gaž budu na lěto rože kwisć.

15. Rože te nalěto kwiśechu,
luby ten z wójny dom njepśiźo.«

16. »Njewěŕ, och njewěŕ, ty rědne źowćo,
wón jo měł cora z drugeju zlub.

17. Ja budu zasej tam rejtowaś,
coš-li jom’ něco ty pśipowěsć daś.«

18. »Buźoš-li zasej tam rejtowaś,
pśipowěź wjele jom’ dobrego.

19. Daś źe wón na wšykno spomnjejo,
což sebje něga smej groniłej.

20. Wšykno, což ja som groniła,
wšykno som zwěru měniła.«

21. »Njewěŕ, och njewěŕ, ty rědne źowćo,
źo ga by ja ten samy był!?

22. Ja kśěł śi jano tak wuspytowaś,
lěc by ty drugego njeměła.«

23. »Kak ga ja dejała drugego měś,
gaž wutšoba stawnje žałujo.

24. Wócy pak pśecej glědatej,
źo by mój luby domoj šeł.«

25. Běłu tu rucycku lubcycce,
złoty ten pjeršćenik na palack.

26. »Něnto ga dejš ty ta mója byś,
nikula žedna druga nic.«